Nechte své peníze v klidu vydělávat

Investiční program inspirovaný nejlepšími
DLOUHODOBÝ VÝNOS A STABILITA
DIVERZIFIKOVANÉ
PORTFOLIO
INSPIROVÁNO LÉTY PROVĚŘENOU STRATEGIÍ

Nechte své peníze vydělávat v rukou profesionálů

Investiční program ivy vám nabízí dlouhodobou a vyváženou investici. Představuje jedinečnou možnost, jak investovat do důmyslně sestavené směsi amerických i světových akcií, nemovitostních a dluhopisových fondů, komodit nebo například do státních dluhopisů různých zemí světa. Portfolio tohoto investičního programu je rozprostřené do řady odvětví a zeměpisných regionů.

ivy - balanced
5 let Minimální doporučený investiční horizont
3,76 % Anualizovaný výnos za posledních 5 let(1, 2)
20,25 % Kumulované zhodnocení za posledních 5 let(1, 2, 3)
ivy - dynamic
7 let Minimální doporučený investiční horizont
5,27 % Anualizovaný výnos za posledních 5 let(1, 2)
29,30 % Kumulované zhodnocení za posledních 5 let(1, 2, 3)

Strategie investičního programu ivy

Investiční program ivy je vyváženou investicí, která cílí na atraktivní zhodnocení, ale také na uchování hodnoty investovaných prostředků díky výrazně nižší volatilitě než s sebou nese například investice do samotných akciových trhů. Simulace na základě historických dat vykazuje několikanásobně menší historické propady než akciové trhy.

Historický vývoj modelového portfolia(1, 2)

Historický vývoj

Rizikovost(4)

historicky vyvoj

Vyvážená kombinace výnosu a stability

Inspirováno investičními strategiemi amerických univerzit Nejlepší americké univerzity sdružené v tzv. Ivy League (Brown, Columbia, Cornell, Darthmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton a Yale) jsou vědecké a vzdělávací instituce, ale také významní a velmi úspěšní investoři. Provoz těchto špičkových soukromých vysokých škol je finančně velmi náročný. Nabízejí totiž nejkvalitnější studijní zázemí a působí tu nejlepší pedagogové a vědci. A právě pro financování svého chodu mají školy nadační investiční fondy, které spravují stovky miliard dolarů a dlouhodobě vykazují velmi atraktivní výnosy.
Stabilita díky lokálním nemovitostním a dluhopisovým fondům Nedílnou součástí portfolia ivy jsou lokální nemovitostní a dluhopisové fondy, které zajišťují stabilitu vaší investice. Nemovitostní fondy jsou v Česku oblíbené pro svou stabilitu, 3–5 % roční zhodnocení a minimální propady(2). Z nemovitostních fondů je v portfoliu ivy mimo jiné například fond Conseq realitní a nemovitostní fond NEMO. Dluhopisové fondy jsou svým profilem o něco volatilnější než nemovitostní fondy a dosahují konzervativního zhodnocení. Součástí portfolia jsou například dluhopisový fond J&T Money a Generali fond korporátních dluhopisů.
Oborové zaměření

Těžké časy s ivy překonáte lépe

Široce diverzifikované portfolio vás ochrání i v těžkých časech. Díky značné odolnosti portfolia ivy vůči tržním výkyvům se nemusíte obávat ani v náročných obdobích, kterým se v současném světě zkrátka nevyhneme. Podívejme se na srovnání s S&P 500, akciovým indexem největších amerických společností, které se obchodují na burze. Jak vidíte na grafu, ve srovnání s S&P 500 dosahovaly investiční programy ivy balanced(1,2) a ivy dynamic(1,2) výrazně nižšího kolísání (volatility) i nižších propadů.

Těžké časy

Investujte do jedinečného portfolia složeného ze světových burzovně obchodovaných fondů a také stabilních lokálních investičních (nemovitostních a dluhopisových) fondů. Investiční program ivy vám přináší růst a zhodnocení vašich peněz a zároveň stabilitu a klid v náročných obdobích.

Informace pro investory

Tento web je určen zejména pro informační a propagační účely, úplné informace o podmínkách poskytování předmětné investiční služby, včetně podmínek cenových a nákladových, jsou uvedeny v příslušné smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s. Tento web byl vypracován společností Colosseum, a.s., pro zákazníky investiční strategie. Zákazník, který chce využívat uvedenou investiční strategii, musí splnit zákonné požadavky na znalosti a zkušenosti v oblasti kapitálového trhu, jakož i na finanční zázemí, včetně schopnosti nést ztráty a investiční cíle, včetně tolerance k riziku. Společnost Colosseum, a.s., sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, IČO: 25133454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4754, je licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Jakákoliv minulá výkonnost nezaručuje příznivé výsledky do budoucna. Očekávaná výkonnost není rovněž spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota, cena či příjem z aktiv se mohou měnit anebo být také ovlivněny pohybem směnných kurzů.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Poučení o rizicích

Hlavními riziky spojenými s investiční strategií jsou: riziko protistrany, měnové riziko a tržní riziko. Riziko protistrany spočívá v tom, že protistrana nedodrží svůj závazek, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou v rámci investiční strategie obchodovány cenné papíry emitované důvěryhodnými protistranami. Měnové riziko spočívá v kolísání zahraničních kurzů měn vůči české koruně, což může mít negativní vliv na výkonnost investiční strategie, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou příslušné měnové kurzy zajišťovány (hedgovány) příslušnými investičními nástroji.

Tržní riziko spočívá v kolísání aktiv, do kterých je v rámci investiční strategie investováno, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že ETF fondy i jiné investiční fondy, do jejichž cenných papírů je v rámci této investiční strategie investováno, investují do větších souborů aktiv (indexy, odvětví, portfolio nemovitostí, dluhopisů apod.), a tedy výrazná změna ceny jednotlivého investičního nástroje, do kterého investiční programy ivy blanced a ivy dynamic investují, ovlivní hodnotu celého portfolia pouze částečně. O těchto a dalších případných rizicích spojených s investováním můžete nalézt další informace ve smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s.

Poznámky
1) Výpočet historické simulované výkonnosti společnosti Colosseum, a.s., na základě dat od společnosti Refinitiv. Simulovaná výkonnost v minulosti je udávána v CZK a vychází ze skutečné minulé výkonnosti všech investičních nástrojů v portfoliu investiční strategie držených k datu vytvoření tohoto dokumentu po odečtení poplatku za obhospodařování a poplatku za zajištění a nákladů.
2) Uváděný průměrný roční výnos odpovídá výnosu, který by zákazník na roční bázi v průměru realizoval, pokud držel investici celých 5 let od od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2023. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
3) Kumulované zhodnocení vypočítané na základě 5leté historické simulace v období od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2023.
4) Zdroj: Výpočet společnosti Colosseum, a. s. na základě interní metodiky založené na změřené směrodatné odchylce výnosů historické simulované výkonnosti.
5) Zaměření podkladových aktiv ETF a jiných investičních fondů, které jsou součástí portfolia.
6) Informace jsou vztaženy k modelovanému portfoliu. Jedná se o aktiva držená prostřednictvím ETF a investičních fondů zastoupených v modelovaném portfoliu.